అల్లూరి చరిత్రపై ఈఎన్ఎస్ లైవ్ లో చారిత్రక ఆధారాలు


Ens Balu
44
Visakhapatnam
2022-11-05 10:12:37

భారదేశానికి స్వాతంత్ర్య సిద్ధింపజేసేందుకు బ్రిటీషు సేనలను ఎదిరించి పోరాడిన అల్లూరి చరిత్రపై ఈఎన్ఎస్ లైవ్ యాప్ లో ఇకపై చారిత్రక ఆధారాలతో ఫోటో ఫీచర్  ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్ తో న్యూస్ కార్డ్ ప్రచురించబోతున్నాం. ప్రతీ రోజూ ఒక ఆధారాన్ని చూపించి పాఠకలకు అల్లూరి చరిత్రను వివరించనున్నాం.